תנאי שימוש ורכישה

תקנון אמא אדמה Online

 1. ברוכים הבאים לאתר אמא אדמה Online.
 2. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ,וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד אמא אדמה ו/או לאדרת רימון אחזקות בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של אמא אדמה על פי תקנון זה.
 3. אספקת מוצרים שנרכשו באמא אדמה Online אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 4. מחירי המוצרים שיפורסמו באמא אדמה Online הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר אמא אדמה Online ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. אמא אדמה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 5. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה או במבצע יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 24 שעות מסגירת ההזמנה. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה. 
 6. מכירת מוצרי אלכוהול מותרת אך ורק לרוכש בגיר (גיל 18 ומעלה)
 7. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ”י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.
 8. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

 1. אישור תקנון זה והשימוש באתר הוא באחריות המשתמש ומעידה על הסכמתו ועל כך שהוא כשיר לבצע את הםעולות המחייבות לרבות שימוש וקניה באינטרנט והוא אינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או זקוק לאפוטרופוס כדי לבצע אי מהפעולות הקשורות להזמנת מוצרים מהאתר. בכלל זה גם השאר פרטים אישים והוספתם למאגרי החברה. 
 2. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר
 3. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” ועל הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
  בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
 4. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו (בסביבה הקרובה למקום המשלוח המקורי), למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לאמא אדמה Online, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.
 5. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.
 6. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אמא אדמה Online .
 7. אמא אדמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באמא אדמה Online וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 8. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום:

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”.
 2. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים באתר אמא אדמה בעת מועד האספקה.

שעות פעילות אמא אדמה Online

 1. הקלדה של הזמנה באתר אמא אדמה Online אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של אמא אדמה Online.
 2. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של אמא אדמה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה ניתן לבצע בימים ג’ – ד’ עד השעה 15:00
 3. שעות הפעילות של ההזמנות ומוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:
  הזמנות : ימים ג’ (כל היום), יום ד’ עד השעה 15:00.
  • חלוקה בפועל – יום ה’ : 23:00 – 15:00 (משלוש ועד אחת עשרה בלילה).
  • מוקד שירות לקוחות ימים ג-ה : 20:00- 08:00 (משמונה בבוקר ועד שמונה ערב)
  דמי משלוח:
 4. דמי המשלוח הינם קבועים בסך 25 ש”ח למשלוח.
 5. אמא אדמה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

אספקה

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי אמא אדמה (לעיל ולהלן: “המשלוח”), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של אמא אדמה שלא לספק מוצרים כלשהם, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: “החנות המספקת”).
  מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי)
 2. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.
 3. אמא אדמה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, אמא אדמה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי אמא אדמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. אמא אדמה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח,
 4. אמא אדמה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
 5. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח
 6. אי עמידת אמא אדמה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לאמא אדמה בגין האספקה.
 7. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי אמא אדמה.

החזרת מוצרים

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

מבצעים

 1. במידה ואמא אדמה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת אמא אדמה Online אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך 24 שעות מיום סגירת ההזמנה,.

ככל שתחליט אמא אדמה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות אמא אדמה Online, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ואמא אדמה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ביטול / שינוי הזמנה

 1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר השעה 23:00 יום לפני מועד האספקה המתוכנן של.
 2. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.
 3. אמא אדמה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

הערות למוצר

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 3. התמונות הינן להמחשה בלבד.
  38 . לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע”י שירות משלוחים
  39 הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ”ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.

אחריות

 1. אמא אדמה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח אמא אדמה Online ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באמא אדמה Online ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באמא אדמה Online וכד’.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאמא אדמה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 3. הלקוח פוטר את אמא אדמה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. אמא אדמה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
 5. אמא אדמה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אמא אדמה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל והתניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין אמא אדמה במסגרת אמא אדמה Online ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. אמא אדמה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בירושלים בלבד.

פרטיות

 1. בהצטרפותו לשירותי אונליין, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו, יישמר במאגרי המידע של אמא אדמה בע”מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות

ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.

 1. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לאמא אדמה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 2. אמא אדמה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של אמא אדמה באתר

 1. הקניין הרוחני באמא אדמה Online, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של אמא אדמה, או של צדדים שלישיים שאמא אדמה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 2. אמא אדמה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. השמות אמא אדמה, אמא אדמה Online ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של אמא אדמה הם בבעלות מלאה ובלעדית של אמא אדמה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Login

התחברות